Διαγωνισμοί

26

Αυγ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση της πλάκας οροφής στην αναμονή του κτιρίου 9

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-22 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 17.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 24% Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα...
Read More

6

Αυγ 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ-ΜΕΣΑ-ΣΕ-ΔΟΧΕΙΟ (TANK-IN-TANK) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 10 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 04/2019)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τεχνολογίας δοχείο-μέσα-σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του...
Read More

2

Αυγ 19

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Ιατρικού Εξοπλισμού

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-9 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 59.209,67€ χωρίς τον ΦΠΑ 24% Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα...
Read More

30

Ιούλ 19

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας κλιματιστικής μονάδας , ΒΤ10/2019.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ 10 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 30.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :37.200,00- €) Έναρξη υποβολής προσφορών:...
Read More

22

Ιούλ 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 3/2019)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πάγιου εξοπλισμού με κωδικό CPV για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ....
Read More

5

Ιούλ 19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 5Α

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΜ 2/2019 - Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την Αναδιαμόρφωση και Ανακαίνιση της Κλινικής Αναπνευστικής...
Read More

4

Ιούλ 19

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-8 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76740 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 40.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και...
Read More

21

Ιούν 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κέντρου κενού Vac (CPV: 42122450-9 Αντλίες κενού) στον οικίσκο ιατρικών αερίων του κτιρίου 10 του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-5 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 12.000€ πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

20

Ιούν 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια έντεκα (11) φορητών απινιδωτικών συσκευών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

To Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια έντεκα (11) φορητών απινιδωτικών συσκευών για τις...
Read More

14

Ιούν 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 1/2019)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πάγιου εξοπλισμού με κωδικό CPV...
Read More
1 23 24 25 26 27 32