Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου αγγειογράφου στη Μονάδα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου αγγειογράφου στη Μονάδα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου .Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»(CPV: 44100000-1 & 45000000-7). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ003/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 59.980,00 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :74.375,20 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-03-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Γλώσσα: Ελληνική .

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ:21PROC008206585