Διαβουλεύσεις

26

Σεπ 23

Διαβούλευση με αριθμ. 2023DIAB27151 τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων.

Αριθμός διαβούλευσης 2023DIAB27151 Αφορά την προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού και Βιοχημικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.
Read More

26

Ιούλ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α.Ε.Α.)» (CPV: 90520000-8, Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων...
Read More

13

Ιούλ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Νοσοκομειακές Κλίνες» (CPV: 33192120-9, Νοσοκομειακές Κλίνες) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Νοσοκομειακές Κλίνες»...
Read More

22

Ιούν 23

Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23DIAB000026753.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης  με αντικείμενο την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ....
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα Απόβλητα» (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κάδων για τα Επικίνδυνα...
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού» (CPV: 60000000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού» [CPV:...
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα» (CPV: 33141500-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Αιματολογικά...
Read More

21

Απρ 23

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Συσκευές Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευές Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων – απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός (CPV 38500000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Συσκευές Διαχωρισμού...
Read More
1 2 3 17