Τμήμα Γραμματείας

Προϊσταμένη: Μπολούτα Αικατερίνη
Τηλ: 2313 307181
email: protokolo.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

  • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
  • Έχει την αρμοδιότητα να παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
  • Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
  • Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους Φορείς.