Τμήμα Οικονομικού

Προϊσταμένη: Κυρμελίδου Δήμητρα
Τηλ: 2313 307002
email: oikpro.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

Είναι υπεύθυνο για:

 • όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 • την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 • την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 • τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 • την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
 • την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 • τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού − προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 • την κοστολόγηση σε συνεργασία με το τμήμα Κίνησης ασθενών ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 • τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).