Τμήμα Επιστασίας−Ιματισμού

Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Κώτσιος
Τηλ: 2313 307081
email: epopt.gpapanikolaoun3.syzefxis.gov.gr

  • Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
  • Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
  • Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
  • Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
  • Μεριμνά για την εξασφάλιση και την συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
  • Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.