ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός συστήματος επεξεργασίας νερού (αποσκληρυντής νερού) απαιτούμενου για την ορθή λειτουργία του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου 19 του Νοσοκομείου.

Γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου και όχι μέρος αυτού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ορίζεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 17η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2021 και ώρα 11:30 μμ στο χώρο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος τηλ. επικοινωνίας 2313 307926 email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την χορήγηση πληροφοριών και επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού και ορισμού ραντεβού για την επίδειξη των χώρων που θα διενεργηθούν οι εργασίες : κ.Ταμπουρής Ιάκωβος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων τηλ. 2313307919 και 2313307915. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.