Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV: 44115200-0),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV: 44115200-0), Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: ΚΝ003/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 39.173,37€ χωρίς Φ.Π.Α.(48.574,98€ με ΦΠΑ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 18-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00. Γλώσσα: Ελληνική.