Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19 » (CPV: 33696500-0), Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: ΚΝ002/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(63.600,00€ με ΦΠΑ 6%) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00. Γλώσσα: Ελληνική.