Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 08 με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.183.040,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

ΕΣΠΑ/08/2020

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 08 με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.183.040,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Μηχάνημα ανοσομαγνητικού διαχωρισμού38434540-3390.000,00 €6.290,32 €105745
Μηχάνημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης38432200-4 & 38434540-362.000,00 €1.000,00 €105749
Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κυτταρογενετικής ανάλυσης33141625-7200.000,00 €3.225,81 €105751
Δεξαμενή υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων (2 τεμ.)38434540-3100.000,00 €1.612,90 €105754
Ολοκληρωμένο σύστημα μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες33141625-7250.000,00 €4.032,26 €105755
Απαγωγός με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανόλης42521000-4 & 38434540-312.400,00 €200,00 €105756
Αυτόματος γενετικός αναλυτής ανάγνωσης αλληλουχίας DNA APPLIED BIOSYSTEMS 8 τριχοειδών33141625-7 & 38434540-3168.640,00 €2.720,00 €105758

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/08/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 954.064,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 22-02-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 26-02-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-03-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  31-03-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 06-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 105745, 105749, 105751, 105754, 105755, 105756 και 105758)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 06-04-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: έξι (6) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Χωματά ΑναστασίαΕ-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 23. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕ8 EΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΔΑΜ 805 KB
pdf 22. ΔΙΑΚΗΡ ΥΠ-ΕΡΓΟΥ 8 v.1.2 ΑΔΑΜ 2 MB
pdf 25. espd-request-v2 63 KB