Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ003/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 104.040,32 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16-03-2021 και ώρα 12:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  05-04-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-04-2021 και ώρα 11:00 μ.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 16-03-2021.