Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος TRANSCELL «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ)».Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος TRANSCELL «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ)».του  .Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33696500-0). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ004/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 34.376,18 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :38.169,81 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00πμ . Γλώσσα: Ελληνική .

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 10.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ 355 KB
pdf 9.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΔΑΜ_compressed 535 KB
doc 9.1ΤΕΥΔ 52 KB
pdf 9.1ΤΕΥΔ 1 MB