Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV 18000000-9, είδη και εξαρτήματα ρουχισμού και υπόδησης).   Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ02/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 17.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 23/02/2021 ημέρα Τρίτη.