Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας ψυκτικού μηχανήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την  προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας ψυκτικού μηχανήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 42512300-1 & 45331000-6). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ002/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :37.200,00 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-03-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
7z espd-request-v2 16 KB
pdf ΤΕΥΔ. espd-request-v2 63 KB
pdf 9.Προκηρυξη ΑΔΑ 6Τ3346906Β-ΛΟ6 611 KB
pdf 7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΝ 21PROC008161252 2 MB