Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 9 με τίτλο “Προμήθεια διαγνωστικού εξοπλισμού ΩΡΛ & Οφθαλμολογικής”, συνολικού προϋπολογισμού 193.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

ΕΣΠΑ/09/2020

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας (OCT)33122000-1115.000,00 €1.854,84 €103326
Μηχάνημα ψηφιακής περιμετρίας33122000-138.000,00 €612,90 €103327
Εξεταστικό ΩΡΛ μικροσκόπιο38510000-340.000,00 €645,16 €103329

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ: 103326 , 103327 , 103329

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/09/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 155.645,16 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 09-02-2021

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 12-02-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-02-2021 και ώρα 08:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  18-03-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23-03-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 103326, 103327, 103329)

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Δικαίωµα συµµετοχής: Όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Συνολική διάρκεια υποέργου: τέσσερις (4) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2310357217.

Αρμόδια υπάλληλος: κα. Τσίκουτα Βασιλική

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 15.ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 112 KB
pdf 15.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 MB
pdf 17. espd-request-v2 66 KB