Διαγωνισμοί

21

Ιούν 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κέντρου κενού Vac (CPV: 42122450-9 Αντλίες κενού) στον οικίσκο ιατρικών αερίων του κτιρίου 10 του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-5 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 12.000€ πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

20

Ιούν 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια έντεκα (11) φορητών απινιδωτικών συσκευών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

To Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια έντεκα (11) φορητών απινιδωτικών συσκευών για τις...
Read More

14

Ιούν 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 1/2019)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πάγιου εξοπλισμού με κωδικό CPV...
Read More

11

Ιούν 19

Ορθή επανάληψη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα επιστημονικών άρθρων και πληροφοριών.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 51.700,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :64.108,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του...
Read More

7

Ιούν 19

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “προμήθεια ενός ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος”

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-7 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75233 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 333.500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-07-2019 ημέρα Παρασκευή...
Read More

7

Ιούν 19

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο χειρουργικών τραπεζών.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75232 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 233.871,00€ πλέον  Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 05-07-2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα...
Read More

6

Ιούν 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV: 30236000-2)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.985,24€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV: 30236000-2)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.985,24€...
Read More

4

Ιούν 19

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ7 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 58.870,97  € πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου...
Read More

31

Μάι 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα επτά (17) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-3 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 12.800€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

22

Μάι 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση του κτηρίου 11, Ψυχιατρικά Τμήματα

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-2 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 40.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More
1 22 23 24 25 26 30