Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  «παροχής υπηρεσιών συντήρησης ενός στεφανιογράφου τύπου INNOVA 2.000 G.E για διάστημα έξι μηνών».

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2018 – ΣΤΕΦ.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού :27.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 27-03-2018 και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:28-03-2018 και ώρα 12:00:00.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστολής  στα επιμελητήρια: 08-03-2018.

Αναλυτικά στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή θα αναρτηθεί  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  http://gpapanikolaou.gr στο πεδίο διαγωνισμοί και στο ΚΗΜΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Υπεύθυνος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307190.    Αριθμός τηλεομοιότυπου : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 13 ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση δεκατριών (13) κουφωμάτων αλουμινίου στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια και στο Εργαστήριο Σπιρομέτρησης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο  του «Διαύγεια» καθώς και του «ΚΗΜΔΗΣ».

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307195

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (05) βάσεων και οκτώ (08) φορείων ασθενών για τα ασθενοφόρα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο  του «Διαύγεια» καθώς και του «ΚΗΜΔΗΣ».

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307195

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τεχνολογίας δοχείο-μέσα-σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού,  12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο  του «Διαύγεια» καθώς και του «ΚΗΜΔΗΣ».

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307195

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εξοπλισμού οπτικού και ακριβείας CPV:38000000-5» (εκτός από γυαλιά – Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  «Εξοπλισμού  οπτικού  και  ακριβείας CPV:38000000-5» (εκτός από γυαλιά – Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων εν γένει).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2018-53202. Κωδικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:53202.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 421.780,50 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της  διαδικτυακής πύλης  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21-02-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς:12-04-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:17-04-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού παρατίθενται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο πεδίο διαγωνισμοί http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi, στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με αριθμό διαγωνισμού 53202, http://www.eprocurement.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00-14.00 από το Τμήμα Προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου, Λεωφόρος  Παπανικολάου – Εξοχή Θεσσαλονίκης – T.K:57010.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307195-2313307190.   Αριθμός τηλεομοιοτυπίας :2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευών Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων- απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  «Συσκευών Διαχωρισμού Κυττάρων και Συσκευών Διαχωρισμού Αίματος Αυτόματων- απαιτείται Συνοδός Εξοπλισμός – CPV 38500000-5».

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-47268.   Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 47268.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 1.231.552,90 € πλέον Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της  διαδικτυακής πύλης  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) http://www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01-02-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 19-03-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:23-03-2018 και ώρα 12:00:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και τα επιμελητήρια: 23-01-2018.

Αναλυτικά στοιχεία όπως αιτούμενα είδη- ποσότητες- προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως αυτή αναρτήθηκε  για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi του Νοσοκομείου  στο πεδίο διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, http://www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Χ  Αθανάσιος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313307195. Αριθμός τηλεομοιοτυπίας : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (15.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) με αντικείμενο την προμήθεια είκοσι (20) τροχήλατων καροτσιών μεταφοράς φαγητού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Δεκεμβρίου2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr καθώς και στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ».

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307190

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου” (CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει της τιμής.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την προμήθεια « πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου».CPV:33100000-1 Ιατρικές συσκευές.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-ΠΛ-ΕΝΔ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 23.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:06-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30:00πμ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στα επιμελητήρια:02-11-2017 ημέρα Πέμπτη.

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou από την Παρασκευή 03-11-2017.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307195. Αριθμός τηλεομοιοτύπου:231357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος  Αθανάσιος.

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 29.120,000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23.483,871 € χωρίς το Φ.Π.Α.) με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης ιατρικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού,  20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου έναντι απόδειξης, αντί του ποσού 5,00 €.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr στον ιστότοπο  του «Διαύγεια» καθώς και του «ΚΗΜΔΗΣ».

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2313 307190

Email: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γκιουζέπας Λάμπρος

Εξοχή Θεσσαλονίκης

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ