ΒΤ6/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός Διακήρυξης:  BT6/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 18.900,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :23.436,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη , 16 Ιουνίου 2021 ημέρα  & ώρα 12:00 μμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών:  Τρίτη 22 Ιουνίου  & ώρα 11:00πμ. Γλώσσα: Ελληνική

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 424 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 MB
doc ΤΕΥΔ 68 KB