ΒΤ2/2021 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021και ώρα 10:00:00
Τόπος διενέργειας
Τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV
33162200-5
Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.
98.000,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
121.520,00€
Υπεύθυνος υπάλληλος
Τσίκουτα Βασιλική

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΤΕΥΔ 66 KB
pdf ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 MB
pdf ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 162 KB