ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ(Ορθή επανάληψη)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (REF: 100822) με αντικείμενο την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου  (CPV: 33141127-6 ). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ8/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 346.532,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :45.049,16 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Mε την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 07-12-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .

ΑΝΑΝΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Φορέα Πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας είκοσι (20) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου βάσει των διατάξεων της αριθμ. ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν στο ΦΕΚ τ.Β΄ 424/10-3-2009.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  12η Οκτωβρίου   2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  του ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΑΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΟΧΤΩ ΜΟΝΙΤΟΡ

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ6/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 53.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :65.720,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Mε την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 14-10-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕ007/2020 με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ007/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 56.430,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 04/09/2020 ημέρα Πέμπτη.

BT5/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ψυκτικής μονάδας για  τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV:  42512300-1 & 45331000-6). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ5/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 50.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :62.000,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 17-09-2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .   15280/27-8-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης νέου αξονικού τομογράφου στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου».

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  8η Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 11:30 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση επίσκεψης του χώρου που θα διαμόρφωθεί (θα δοθεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης). Αρμόδια υπάλληλος για την επίδειξη του χώρου και παροχής διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. επικοινωνίας 2313307911 και κα. Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας 2313307901.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                         ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ SITE ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20PROC007230770 ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ.

Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης αυτόματων θυρών.

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ4/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 19.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :23.560,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Mε την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 22-09-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμούΤετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00:00
Τόπος διενέργειαςΤμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 33185200-2
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
51.990,00-€

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. ΓΛ013/2020: προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 44100000-1, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη και 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες).  

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:  ΓΛ013/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.       

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.