Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 05 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικών Μικροσκοπίων και Λοιπού Επεμβατικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.020.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 05 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικών Μικροσκοπίων και Λοιπού Επεμβατικού Εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.020.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Χειρουργικό μικροσκόπιο Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεων38511000-0180.000,00 €2.903,23 €107794
Χειρουργικό μικροσκόπιο επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής38511000-0180.000,00 €2.903,23 €107801
Χειρουργικό μικροσκόπιο οφθαλμολογικών επεμβάσεων38511000-0190.000,00 €3.064,52 €107802
Ειδικός εξοπλισμός ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής (1 σετ)33168100-6 & 33169000-290.000,00 €1.451,61 €107804
Χειρουργικό μικροσκόπιο Ν.Ρ.Χ. επεμβάσεων38511000-0380.000,00 €6.129,03 €107805

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/05/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 822.580,65 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 02-04-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 07-04-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09-04-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  10-05-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 14-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 107794, 107801, 107802, 107804, και 107805)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 14-05-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: έξι (6) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Χωματά Αναστασία

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ003/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 104.040,32 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16-03-2021 και ώρα 12:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  05-04-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-04-2021 και ώρα 11:00 μ.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 16-03-2021.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος TRANSCELL «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ)».Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος TRANSCELL «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ)».του  .Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33696500-0). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ004/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 34.376,18 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :38.169,81 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00πμ . Γλώσσα: Ελληνική .

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV: 44115200-0),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV: 44115200-0), Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: ΚΝ003/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 39.173,37€ χωρίς Φ.Π.Α.(48.574,98€ με ΦΠΑ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 18-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00. Γλώσσα: Ελληνική.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 19 ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός συστήματος επεξεργασίας νερού (αποσκληρυντής νερού) απαιτούμενου για την ορθή λειτουργία του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου 19 του Νοσοκομείου.

Γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου και όχι μέρος αυτού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ορίζεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 17η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2021 και ώρα 11:30 μμ στο χώρο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος τηλ. επικοινωνίας 2313 307926 email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την χορήγηση πληροφοριών και επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού και ορισμού ραντεβού για την επίδειξη των χώρων που θα διενεργηθούν οι εργασίες : κ.Ταμπουρής Ιάκωβος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων τηλ. 2313307919 και 2313307915. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου αγγειογράφου στη Μονάδα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση νέου αγγειογράφου στη Μονάδα Επεμβατικής Αγγειογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου .Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»(CPV: 44100000-1 & 45000000-7). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ003/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 59.980,00 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :74.375,20 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-03-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Γλώσσα: Ελληνική .

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑΜ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ:21PROC008206585

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19 » (CPV: 33696500-0), Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: ΚΝ002/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(63.600,00€ με ΦΠΑ 6%) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 11-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00. Γλώσσα: Ελληνική.

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 08 με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.183.040,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

ΕΣΠΑ/08/2020

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 08 με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.183.040,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Μηχάνημα ανοσομαγνητικού διαχωρισμού38434540-3390.000,00 €6.290,32 €105745
Μηχάνημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης38432200-4 & 38434540-362.000,00 €1.000,00 €105749
Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κυτταρογενετικής ανάλυσης33141625-7200.000,00 €3.225,81 €105751
Δεξαμενή υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων (2 τεμ.)38434540-3100.000,00 €1.612,90 €105754
Ολοκληρωμένο σύστημα μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες33141625-7250.000,00 €4.032,26 €105755
Απαγωγός με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανόλης42521000-4 & 38434540-312.400,00 €200,00 €105756
Αυτόματος γενετικός αναλυτής ανάγνωσης αλληλουχίας DNA APPLIED BIOSYSTEMS 8 τριχοειδών33141625-7 & 38434540-3168.640,00 €2.720,00 €105758

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/08/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 954.064,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 22-02-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 26-02-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-03-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  31-03-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 06-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 105745, 105749, 105751, 105754, 105755, 105756 και 105758)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 06-04-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: έξι (6) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Χωματά ΑναστασίαΕ-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV 18000000-9, είδη και εξαρτήματα ρουχισμού και υπόδησης).   Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ02/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 17.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 23/02/2021 ημέρα Τρίτη.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας ψυκτικού μηχανήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την  προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας αντλίας θερμότητας ψυκτικού μηχανήματος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 42512300-1 & 45331000-6). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΚΑΛ002/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :37.200,00 €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Με την δημοσίευση του παρόντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-03-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική .