ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια «Εγχειρητική τεχνική» (CPV 33160000-9), για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ένα (1) έτος για ένα έτος Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 283380

(Αρ. διακήρ. ΧΩΜ71/2024)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Εγχειρητική τεχνική» (CPV 33160000-9), για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ένα (1) έτος για ένα έτος Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 283380  την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5216/11.03.2024 προκήρυξης, την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 11-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. και 14-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα:

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ71/2024

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ένα έτος.

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση: 1.099.731,26 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.352.419,93 €))

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 07-03-2024

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 11-03-2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-03-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 14-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 283380)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 25-04-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195.

Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Χωματά.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV:44115200-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV:44115200-0)
διάρκειας 2 ετών.
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ13/2024
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :325309
Προϋπολογισμός διαγωνισμού για 2 έτη: 130.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α 161.200,00 €)
Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση 1 έτους, πλέον προαιρέσεων 20%: 234.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 290.160,00 €).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 07-03-2024 ημέρα Πέμπτη .
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο:12-03-2024 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 12-03-2024 ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-04-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 19-04-2025
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός είδη, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος.
Γλώσσα: Ελληνική.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr  (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εγχειρητική τεχνική – απαιτείται δωρεάν Συνοδός Εξοπλισμός» (CPV 33160000-9), έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Εγχειρητική τεχνικήαπαιτείται δωρεάν Συνοδός Εξοπλισμός» (CPV 33160000-9), έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ71/2024

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 549.865,63 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, 24% (676.209,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ένα έτος.

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση: 1.099.731,26 € χωρίς το Φ.Π.Α. (1.352.419,93 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 07-03-2024

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 11-03-2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-03-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  22-04-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 25-04-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 283380)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 25-04-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195.

Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Χωματά.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  4857 / 6 – 3 -2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου  ειδικότητας Μηχανικών: «Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού» για τη συνδρομή της Υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Μετεγκατάσταση και αναβάθμιση του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου και των υποστηρικτικών του χώρων του Γ.Ν.θ. Γ.Παπανικολάου».

Η διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά  χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδιοι για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών: κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(Αρ. διακήρ. ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023) διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 563.916,73 €, χωρίς το Φ.Π.Α. και 699.256,75 € με το Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 269146,1  την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13/02.01.2024 προκήρυξης, την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 25-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. και 28-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα:

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 563.916,73 €, χωρίς το Φ.Π.Α. (699.256,75 € με το Φ.Π.Α. 24%) για ένα έτος.

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση και πιθανές προαιρέσεις: 1.353.400,15 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.678.216,20 €)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 21-02-2024

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 22-02-2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 28-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 269146,1)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 26-02-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195.

Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Χωματά.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.      2969/ 9-2-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χώρων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, στον πρώτο όροφο του Πέτρινου κτιρίου (κτίριο 4). 

Η διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή & αξιολόγηση προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (29.850,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών: 1) κα Θωμαΐδου Αγάπη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός τηλ. 2313307913 και  Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 317 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ PLEXI GLASS

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.  2911 /8 -2-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τριακοσίων δέκα επτά (317) πινακίδων κατασκευής plexi glass, απαιτούμενα για την ανάρτηση επικαιροποιημένων διαγραμμάτων διαφυγής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου   2024 και ώρα 9:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα Αγάπη Θωμαΐδου Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός τηλ. 2313307913.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

   τηλ. 2313 307926

   Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

  Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ω.Ρ.Λ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ.   1407/  19-1-2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση συντήρησης και εξωραϊσμού δύο γραφείων ιατρών/εξεταστήριο και του χώρου αναμονής του Ωτορινολαρυγγολογικού τμήματος του Νοσοκομείου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών: 1) κα Θωμαΐδου Αγάπη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός τηλ. 2313307913 και  Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τα σχέδια των αιτούμενων εργασιών εξωραϊσμού θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης επίσκεψης των χώρων της Ω.Ρ.Λ. κλινικής. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(Αρ. διακήρ. ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023)διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 563.916,73 €, χωρίς το Φ.Π.Α. και 699.256,75 € με το Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 269146,1  την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23175/27.11.2023 προκήρυξης την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 26-02-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. και 28-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα:

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ006ΕΠΑΝ/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 563.916,73 €, χωρίς το Φ.Π.Α. (699.256,75 € με το Φ.Π.Α. 24%) για ένα έτος.

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση και πιθανές προαιρέσεις: 1.353.400,15 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.678.216,20 €)

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 02-01-2024

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 02-01-2024

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26-02-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 28-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 269146,1)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 26-02-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195.

Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Χωματά.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9), διάρκειας 1 έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9), διάρκειας 1 έτους. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ19/2023 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :255283 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 377.653,02 € χωρίς το Φ.Π.Α 13% (Σύνολο με Φ.Π.Α 426.747,91 €) Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση 1 έτους, πλέον προαιρέσεων 20%: 906.367,25 € χωρίς το Φ.Π.Α. 13% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.024.194,99 €).

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 28-12-2023 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 28-12-2023 ημέρα  Πέμπτη  & ώρα 15:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 07-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 02-02-2025 Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές. Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός είδη, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Γλώσσα: Ελληνική. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr  (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190.      Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.