Συλλογή προσφορών με αντικείμενο την αντικατάσταση δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης στο ισόγειο του κτιρίου 19 του Νοσοκομείου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης/ψύξης που οδεύει στην οροφή του ισογείου του κτιρίου 19 του νοσοκομείου, από τον συλλέκτη σωληνώσεων του λεβητοστασίου και καθ’ όλο το μήκος της κύριας όδευσής του, στον διάδρομο του Εργαστηρίου Γονιδιακής θεραπείας.

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία είναι απαραίτητη η επίσκεψη των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Λόγω επαναληπτικής διαδικασίας οι συμμετέχοντες στον αρχικό διαγωνισμό απαλλάσσονται από την υποχρέωση επίσκεψης.

Διενέργεια διαγωνισμού:  11 Απριλίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κος Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων  τηλ. 2313307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

   τηλ. 2313 307926

   Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

  Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                               ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συλλογή προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση κονσόλων κλίνης ασθενών στο χώρο της Παν. Νευρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια – εγκατάσταση – διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία εξοπλισμού ιατρικών αερίων, ήτοι:

  • Δύο (2) κονσόλων κεφαλής κλίνης ασθενή δύο (2) θέσεων και μιας (1) κονσόλας κεφαλής κλίνης ασθενή μιας (1) θέσης στο θάλαμο δύο (2) της Γ’ Νευρολογικής κλινικής ΑΠΘ στο κτίριο 8 του Νοσοκομείου.
  • Ενός (1) νέου σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων για το σύστημα διανομής του Γ’ Νευρολογικής κλινικής ΑΠΘ στο κτίριο 8 του νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία είναι απαραίτητη η επίσκεψη των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κος Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων  τηλ. 2313307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

   τηλ. 2313 307926

   Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

  Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος      

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                               ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών: «Ανάθεση αρμοδιότητας υπευθύνου αερίου και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός, έλεγχος, μετρήσεις-ρυθμίσεις) για το σύνολο του εξοπλισμού στα λεβητοστάσια κάθε κτιρίου εντός του χώρου του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου».

Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδιοι για την παροχή διευκρινήσεων επί του κειμέντου των τεχνικών προδιαγραφών κ.Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων  τηλ. επικοινωνίας 2313307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια – εγκατάσταση – διασύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία εξοπλισμού ιατρικών αερίων: έξι  κονσόλων κεφαλής κλίνης ασθενή και ενός σταθμού ελέγχου ιατρικών αερίων για το σύστημα διανομής της Μονάδας Εγκαυμάτων Πλαστικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία είναι απαραίτητη η επίσκεψη των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κος Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων  τηλ. 2313307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

   τηλ. 2313 307926

   Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

  Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                               ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2566 / 3-2-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης σε χώρους στο δώμα του Νέου Κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ 10) του Νοσοκομείου, για τον εκσυγχρονισμό των αποδυτηρίων του νοσηλευτικού προσωπικού του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, του Καρδιολογικού Τμήματος και της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής κλινικής που στεγάζονται στο Κτίριο 10.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος). Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ήμερα από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών: κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστόποτο του «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Γραμματειακή υποστήριξη διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τα απαιτούμενα σχέδια των εργασιών αναδιαμόρφωσης έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑ 23PROC012078170

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια Επιτραπέζιων Μηχανημάτων Φυγοκέντρισης (CPV 42931120-8).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια Επιτραπέζιων Μηχανημάτων Φυγοκέντρισης (CPV 42931120-8).

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός διακήρυξης:  ΚΑΛ123/2022

Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 180753

 Προϋπολογισμός διαγωνισμού:  29.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Σύνολο με το Φ.Π.Α. 24%  35.960,00 €). 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-01-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-01-2023 και ώρα 23:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 03-02-2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 30-12-2022

Χρόνος ισχύος των προσφορών:  Έξι (6) μήνες, δηλαδή έως  03/08/2023.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α. και καλής λειτουργίας 2,5%.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής:  όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2%.

Συνολική διάρκεια σύμβασης:  Τρεις (3) μήνες.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Δήμητρα Καλογήρου

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV: 31681410-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού» (CPV: 31681410-0).
  Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ12/2022
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :180366
Προϋπολογισμός διαγωνισμού για 1 έτος: 53.644,50 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 66.519,18€).
Σύνολο Προϋπολογισμού με δικαίωμα παράτασης και (προαίρεσης 20%) 128.746,80 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (159.646,03 με τον Φ.Π.Α.).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 30-12-2022 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 03-01-2023 ημέρα Τρίτη & ώρα 12:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-02-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 21-02-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική .
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αριθ.  37ης/24-11-2022 θέμα 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΔΑ: ΩΤ6746906Α-ΑΞΧ , τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,  προκηρύσσει1ο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή  Κοινό Διαγωνισμό με αριθμ. δ/ξης 027/2022 , για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας γευμάτων, με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων

Συμβάσεων : CPV : 55321000-6

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για δύο (2) έτη, ανέρχεται στο ποσό  των 1.515.700,58 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.879.468,72 € με Φ.Π.Α. και δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.273.550,87 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 2.819.203,10 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης, ο οποίος θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑΕ 0899.01.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών:  Ελληνική.

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών:δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  19-12-2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 19-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε και παρέχεται ελεύθερα, άμεσα και με πλήρη πρόσβαση, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε το Συστημικό αριθμό 178213, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ► Διαγωνισμοί

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (TED):

08-12-2022

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 15-12-2022

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης  στον Ελληνικό Τύπο: 15-12-2022

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), αρμόδιος υπάλληλος: Κλωτσοτήρα Ευαγγελία , στο τηλέφωνο 2313 324146

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια κοινού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικών) και Μ.Ε.Α. (Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και Ε.Α.Α.Μ. για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια κοινού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ. (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικών) και Μ.Ε.Α. (Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και Ε.Α.Α.Μ. για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Διαχείριση 342.000 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ., εκτιμώμενης αξίας 506.160,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (627.638,40 € με το Φ.Π.Α), για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας της Έδρας του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

ΤΜΗΜΑ 2: Διαχείριση 14.400 κιλών αποβλήτων τύπου Μ.Ε.Α., εκτιμώμενης αξίας 59.040,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (73.209,60 € με το Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας της Έδρας του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

ΤΜΗΜΑ 3: Διαχείριση 12.500 κιλών αποβλήτων τύπου Ε.Α.Α.Μ., εκτιμώμενης αξίας 18.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (22.940,00 € με το Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας “Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης” του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”.

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΚΑΛ059/2022

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 583.700,00€ χωρίς το Φ.Π.Α (723.788,00 € με το Φ.Π.Α. 24% ).

Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση ενός έτους: 1.167.400 € χωρίς το Φ.Π.Α (με το Φ.Π.Α. 24%  1.447.576,00 €).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 28-12-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03-01-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-02-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 22-02-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 180386)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 22-02-2024.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός τμήματος, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (όχι επί της συμβατικής), προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Δήμητρα Καλογήρου.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διένεργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ48/2022 για την προμήθεια πάγιου χειρουργικού εξοπλισμού.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την Προμήθεια χειρουργικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: a) Μιας ιατρικής συσκευής άμεσης παραγωγής στείρου ατραυματικού πάγου, (β) Δύο τροχήλατων χειρουργικών προβολέων,(γ) Επτά ηλεκτρονικών αναρροφήσεων, (δ) Δέκα συσκευών απαγωγής καπνού (CPV διαγωνισμού: 33162100-4) για τις ανάγκες του κτιρίου 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180651