ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/11/2020)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 11 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.286.500,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186 και πιο συγκεκριμένα για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου CArm (30Χ30 cm), καρδιολογικής χρήσης, με κωδικό CPV: 33111400-5 και προϋπολογισμό είδους 150.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 139404) και β) ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου CArm (30Χ30 cm), ορθοπαιδικής χρήσης, με κωδικό CPV: 33111400-5 και προϋπολογισμό είδους 150.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 139405 την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19576/01.11.2021 προκήρυξης την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα για τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35  €139404
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35 €139405

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/11/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.037.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της διορθωτικής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01-12-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-12-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 139404, 139405)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 01-02-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: επτά (7) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Χωματά Αναστασία

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΚΜ/2021) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: α) Αναβάθμιση Ακτινολογικού Εργαστηρίου και β) Αναβάθμιση Εξοπλισμού Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.» με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γεώργιος Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 251.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Φορητός υπερηχοτομογράφος για τον αγγειογράφο (1 τεμ.)33124120-220.000,00 €322,58 €
Αναισθησιολογικό μηχάνημα (1 τεμ.)33172100-745.000,00 €725,81 €
Μονιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων  για μαγνητικό τομογράφο (1 τεμ.)33195200-530.000,00 €483,87 €
Ηλεκτρικά κρεβάτια νοσηλείας (22 τεμ.)33192130-266.000,00  €1.064,52 €
Αυτόματες συρόμενες πόρτες θαλάμων (15 τεμ.)44221230-662.000,00  €1.000,00 €
Κλιματιστικά τύπου inverter (18 τεμ.)42512200-013.000,00  €209,68 €
Σετ τρυπάνι-πριόνι με μπαταρία (1 τεμ.)33162200-515.000,00 €241,94 €

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΠΚΜ/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 202.419,35 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26-11-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-12-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-12-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  04-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 144144)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 10-01-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια έργου: τέσσερις (4) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΒΤ3/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου  (CPV: 33141620-2 ). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)   Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ3/2021 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :143396,143397,143398. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 110.500,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :137.020,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 22-11-2021 ημέρα Δευτέρα Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 20-12-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Διενέργεια επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 05 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικών Μικροσκοπίων και Λοιπού Επεμβατικού Εξοπλισμού» και συγκεκριμένα για την προμήθεια – εγκατάσταση δύο (2) ειδών χειρουργικού μικροσκοπίου και λοιπού επεμβατικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 05 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Χειρουργικών Μικροσκοπίων και Λοιπού Επεμβατικού Εξοπλισμού» και συγκεκριμένα για την προμήθεια – εγκατάσταση δύο (2) ειδών χειρουργικού μικροσκοπίου και λοιπού επεμβατικού εξοπλισμού,συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά ο επαναληπτικός διαγωνισμός για το υποέργο 05 περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Χειρουργικό μικροσκόπιο επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής38511000-0180.000,00 €2.903,23 €136195
Ειδικός εξοπλισμός ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής (1 σετ)33168100-6 & 33169000-290.000,00 €1.451,61 €136196

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/05/2020/ΕΠΑΝ1

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 217.741,94 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 05-11-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 10-11-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  15-12-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 21-12-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 136195 και 136196)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 21-12-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: έξι (6) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Χωματά Αναστασία

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών».

Αποτέλεσμα εικόνας για επίσημο εθνόσημο
To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών» (CPV 39518000-6). Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης:Κ.Α.1.2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 50.310 €  πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αριθμός διαγωνισμού στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:140063. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-11-2021 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  30-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 03-12-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 08-11-2021. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307167, 2313307184 φαξ. 2313-307023.      Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Αθανάσιος – Γκιουζέπας Λάμπρος Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.                                                                   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                          
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ    ΜΑΡΙΑ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την εκπόνηση έρευνας με θέμα “Προοπτική μελέτης της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και γενετικής προδιάθεσης σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη από covid-19” του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 33696500-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την εκπόνηση έρευνας με θέμα “Προοπτική μελέτης της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και γενετικής προδιάθεσης σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη από covid-19” του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 33696500-0). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ23EKT/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 61.709,89 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02-11-2021 και ώρα 16:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 30-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 02-11-2021

Διενέργεια διαγωνισμού ΒΤ12/2021 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού αναλώσιμου υλικού.

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ12/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 356.340,85 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο 441.862,25€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28-10-2021.

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-11-2021.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-11-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09-12-2021 ημέρα Πέμπτη & ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 15-12-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10:00

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 11 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.286.500,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 11 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.286.500,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Φορητός υπέρηχος με γραμμική κεφαλή33124120-216.500,00 €266,13 €139397
Φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου mini C-ARM33111400-590.000,00 €1.451,61  €139398
Υπερηχοτομογράφος με διοισοφάγεια κεφαλή 4D33124120-2135.000,00 €2.177,42  €139399
Υπερηχοτομογράφος με διοισοφάγεια κεφαλή 3D33124120-2130.000,00 €2.096,77  €139400
Ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό συγκρότημα33111400-5 & 33111000-1250.000,00 €4.032,26  €139401
Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης33124120-2130.000,00 €2.096,77  €139402
Φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM με flat panel33111400-5195.000,00 €3.145,16  €139403
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35  €139404
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35 €139405
Ορθοπαντογράφος ψηφιακών πανοραμικών απεικονίσεων33111000-140.000,00 €645,16 €139406

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/11/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.037.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-10-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-11-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  03-12-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-12-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 139397, 139398, 139399, 139400, 139401, 139402, 139403, 139404, 139405 και 139406)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 09-12-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: επτά (7) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης της Πηγής Καισίου του Υπάρχοντα Ακτινοβολητή του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης της Πηγής Καισίου του Υπάρχοντα Ακτινοβολητή του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»,προϋπολογισμού 310.000,00 € με το ΦΠΑ 24% (90521400-9, Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων).

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307184

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: 62/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 250.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 15-10-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 21-10-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-10-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-12-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 141188)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 01-12-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 5.000,00 €.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: πέντε (5) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307184, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

ΑΚΥΡΩΣΗ – ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ΒΤ11/2021 ,για την προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών.

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου  (CPV: 33731110-7 ). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)   Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ11/2021 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 141157 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 129.980,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :146.887,40- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 18-10-2021 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-12-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.