Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του υποέργου 10 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παθολογοανατομικού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/10/2020)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής σύγκρισης, για την υλοποίηση του υποέργου 10 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παθολογοανατομικού»,συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει τα είδη του παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Ιστοκινέτα33910000-240.000,00 €645,16 €103330
Ψυκτικός μικροτόμος33910000-230.000,00 €483,87 €103332
Μικροτόμος33910000-215.000,00 €241,94 €103333

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/10/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 68.548,39 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 18-12-2020

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 2312-2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30-12-2020 και ώρα 08:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  01-02-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 05-02-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 103330, 103332 και 103333)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 05-02-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: τρεις (3) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2310357217.

Αρμόδια υπάλληλος: κ. Τσίκουτα Βασιλική

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διαμόρφωση χώρου Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο κτίριο 3

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ . 24394 / 17-12-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για τηω εκτέλεση εργασιών απαιτούμενων για τη διαμόρφωση «Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο κτίριο 3 του Νοσοκομείου».

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  29η Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα. Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας 2313307901 και 2313307915.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ ->ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ->20PROC007871928

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τον Εξοπλισμό Οργάνων Μέτρησης για τη Διενέργεια των Ποιοτικών Ελέγχων Ακτινολογικών Μηχανημάτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ009/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα.

Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης και ενός κάθετου θαλάμου νηματικής ροής για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό  με αντικείμενο την προμήθεια ενός συστήματος ορθοπεδικής χρήσης & ενός κάθετου θαλάμου νηματικής ροής κατάλληλου για την διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων (CPV: 3316900-2 & 38434540-3 ).
Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 34.500,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :42.780,00€)
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: Mε την δημοσίευση του παρόντος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 07-01-2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη Υπηρεσιών Διακρίβωσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ006/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.730,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα.

Συλλογή προσφορών: Διαμόρφωση χώρου υποδοχής δειγμάτων για ανίχνευση COVID-19 στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο κτιρίου 4.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  2244 / 25-11-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου υποδοχής δειγμάτων ανίχνευσης κορωνοϊού covid-19 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο κτίριο 4 του Νοσοκομείου.  

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  9η Δεκεμβρίου   2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος παροχής διευκρινήσεων επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: α)  κα.Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας2313307901 και β) κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. επικοινωνίας 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                         ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20PROC0077712584  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΥ)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΧΩΜ008/2020 ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την προμήθεια «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» (CPV: 30237200-1), για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ008/2020 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 75.802,42 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  07-01-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 12-01-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 23-11-2020.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ΒΤ9/2020 προμήθειας ενός συστήματος χειρουργικών προβολέων και ενός ινοπτικού βρογχοσκοπίου.

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμούΤετάρτη 16  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00:00
Τόπος διενέργειαςΤμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 33162100-4
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
39.060,00-€
Υπεύθυνος υπάλληλοςΒασιλική Τσίκουτα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.2019-ΣΤΗ-20:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την   προμήθεια  “ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV: 44115200-0), συνολικού προϋπολογισμού 39.173,37 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.   Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» (CPV: 44115200-0), Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-20 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 39.173,37€ χωρίς Φ.Π.Α.(48.574,98€ με ΦΠΑ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00:00. Γλώσσα: Ελληνική. Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html)και στον ιστότοπο Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou. Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού. Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο :2313-307190 Ε-mail :  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr. Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη