Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιπλων κλινικής και εξοπλισμού γραφείων.

Αριθμός Διακήρυξης: ΒΤ 14 / 2019
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 12.000,00- € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :14.880,00- €)
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 25-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00:00μμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-6 (Επαναληπτικός)
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 85479
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 09-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛ002/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 71317200-5).

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ002/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 4.032,26 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 20/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 05/02/2020 ημέρα Τετάρτη.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος υπερήχων και δύο συσκευών καταγραφής Ηolter του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) συστήματος υπερήχων και δύο (2) συσκευών καταγραφής Holter ανάλυσης καρδιακού ρυθμού για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου (33123210-3, σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς).

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ003/2019
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 22.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 31/01/2020 ημέρα Παρασκεύη.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αναδιαρρύθμιση χώρων για τη δημιουργία λουτρού στο χώρο του εφημερείου ιατρών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και την εκτέλεση εργασιών απαιτούμενων για την αναδιαρρύθμιση χώρων για τη δημιουργία λουτρού στο εφημερείο ιατρών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του.
Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).
Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.
Διενέργεια διαγωνισμού: 29η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση επίσκεψης του χώρου που θα αναδιαμορφωθεί (θα δοθεί σχετική βεβαίωση επίσκεψης). Αρμόδια υπάλληλος για την επίδειξη του χώρου και παροχής διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα.Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. επικοινωνίας2313307911.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.
Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
τηλ. 2313 307926
Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου.

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Α) Β’ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β) ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)», ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82420) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» α) Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας β) Τμήμα αιμοκάθαρσης (προμήθεια 2 μηχανημάτων)», με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και το «Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Α. της Β΄ Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με την προμήθεια ενός (1) μόνιτορ ΜΕΘ βαρέως τύπου για πληρέστερη παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων των ασθενών, ενός(1) ειδικού μόνιτορ απεριόριστης χρήσης, δύο (2) αναπνευστήρων ΜΕΘ βαρέως τύπου και ενός(1) ειδικού εξαρτήματος (σκούφου) καταγραφής και ανάλυσης του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
Β. του Τμήματος Αιμοκάθαρσης με την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων εξωνεφρικής κάθαρσης που θα εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους αποκατάστασης, με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό.
Αναθέτουσα αρχή «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα προμηθειών
Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής Λεωφόρος Παπανικολάου.
Εξοχή Θεσσαλονίκη. ΤΚ:57010
τηλ: 2313307195 fax: 2310357217
Είδος διαγωνισμού Ανοικτός Ηλεκτρονικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom@gpapanikolaou.gr

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59:59
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00:00
Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 33100000-1
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
χωρίς Φ.Π.Α. 112.903,22€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 140.000,00€
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ 05.12.2019
Υπεύθυνος υπάλληλος Μαντούση Άρτεμις

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου).
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών,
τηλ. 2313 307190 Αρμόδιος Υπάλληλος: Άρτεμις Μαντούση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – CPV 33162200-5 (ΑΜ 9/2019)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82489) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.934,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων – CPV 33162200-5 για τις ανάγκες της Καρδιοθωρακοχειρουργικής και της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81981) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις Υπηρεσίες Πλυσίματος με κωδικό CPV 98310000-9 με συνολική προϋπολογισθείσα αξία 532.258,00 πλέον ΦΠΑ 24% (127.542,00€) και αριθμό διακήρυξης Νο ΑΜ 7/2019.

Αναθέτουσα αρχή «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα προμηθειών
Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής Λεωφόρος Παπανικολάου.

Εξοχή Θεσσαλονίκη. ΤΚ:57010

τηλ: 2313307195  fax: 2310357217

Είδος διαγωνισμού Διεθνής Ηλεκτρονικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom@gpapanikolaou.gr
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορών Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59:59
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00:00
Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 98310000-9
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη
χωρίς Φ.Π.Α.
266.129,00€
Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
330.000,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ετήσιας παράτασης χωρίς Φ.Π.Α. 266.129,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ετήσιας παράτασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 330.000,00€
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
(1έτος + 1 έτος παράτασης) χωρίς ΦΠΑ
532.258,00€
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
(1έτος + 1 έτος παράτασης) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
660.000,00€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους ως προς τις ποσότητες και τον προϋπολογισμό και επιπλέον έξι (6) μήνες  για την εξάντληση των ποσοτήτων
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 14.11.2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 21.11.2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 21.11.2019
Υπεύθυνος υπάλληλος Μαντούση Άρτεμις

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών,
τηλ. 2313 307190 Αρμόδιος Υπάλληλος: Άρτεμις Μαντούση.

Συνοπτικός διαγωνισμός HLA τυποποίηση ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτων .

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ15 / 2019

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 18.900,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :23.436,00- €)

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-12-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μμ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.