ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμούΤετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00:00
Τόπος διενέργειαςΤμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 33185200-2
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
51.990,00-€

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. ΓΛ013/2020: προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 44100000-1, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη και 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες).  

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:  ΓΛ013/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.       

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.                                                                                 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ003/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, για δύο (2) έτη. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ004/2020

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91547

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 406.419,35 € πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  01-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 08-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Συλλογή προσφορών. Υδραυλική διασύνδεση κυκλωμάτων ψύξης Α΄Μ.Ε.Θ. και Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  11655/ 246-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δυκτίου σωληνώσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί υδραυλική διασύνδεση δύο κυκλωμάτων ψύξης, της Α΄ Μ.Ε.Θ. και του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου προκειμένου σε περίπτωση βλάβης ψύκτη να υπάρχει εφεδρικός διαθέσιμος.   

Η δαπάνη της διαγωνιστικής διαδικασίας προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. 24% το οποίο επιμερίζεται στο ποσό των 2.940,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. για την εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού και 1.260,00 € για την εκτέλεση εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την Παρασκευή 3ης  Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως  στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Διενέργεια διαγωνισμού Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020  και ώρα 11:30 π.μ. στο χώρο της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να επισκεφτεί το χώρο των εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες διασύνδεσης των δύο κυκλωμάτων ψύξης. 

Αρμόδιος για την επίδειξη των εγκαταστάσεων και παροχής διευκρινήσεων επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού κ.Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-307919.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                          ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΤ1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 9.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :11.160,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 03-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-06-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και την τροφοδότηση των επαγγελματικών μαγειρείων του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου με φυσικό αέριο.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  8020

Εξοχή Θεσσαλονίκης    30 -4-2020

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και την τροφοδότηση των επαγγελματικών μαγειρείων του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου με φυσικό αέριο ώστε να αντικατασταθεί η υφιστάμενη παροχή/εγκατάσταση υγραερίου.

Γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου και όχι μέρος αυτού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ορίζεται στο συνολικό ποσό των επτά  χιλιάδων ευρώ (7.000,00€ ) χωρίς το Φ.Π.Α. το οποίο επιμερίζεται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 15η Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 μμ στο χώρο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης: Ναζιρίδης Χριστόδουλος τηλ. επικοινωνίας 2313 307926 email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για την χορήγηση πληροφοριών επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού και ορισμού ραντεβού για την επίδειξη των χώρων που θα διενεργηθούν οι εργασίες : κ.Ταμπουρής Ιάκωβος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων τηλ. 2313307919 και 2313307915.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                       

 

 

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

Εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του δώματος στην αναμονή του κτιρίου 9 του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .   7479 /  23 4-2020.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του δώματος στην αναμονή του κτιρίου 9, μεταξύ της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της πρώην Β΄Παθολογικής κλινικής.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 29η  Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού: 29η Απριλίου   2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Λόγω της υφιστάμενης πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του χώρου των εργασιών με αποστολή φωτογραφιών μέσω email από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από αίτημα τους.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2313307911, 2313307913

email: typap.gpapanikolaou@syzefxis.gov.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την χορήγηση πληροφοριών επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού : κα.Κακδέρη Καλλιόπη και κα.Θωμαϊδου Αγάπη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

 

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛ005/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΠΚΜ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προς συνδρομή του Νοσοκομείου στην προετοιμασία υποβολής και στην υποστήριξη υλοποίησης πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ ΠΚΜ (CPV: 72224000-1, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων).

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ005/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
Γλώσσα: Ελληνική

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html).

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ001/2020

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90445

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 360.483,87 € πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-05-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29-05-2020 και ώρα 11:00 π.μ.