Διενέργεια επαναληπτικού κοινού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» (CPV: 30237200-1), για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  επαναληπτικού κοινού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» (CPV: 30237200-1), για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ004/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 64.572,58 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  07-05-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 13-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 15-04-2021.