Διαγωνισμοί

25

Ιούλ 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια συστημάτων Laser.

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ45/2022 Προϋπολογισμός διαγωνισμού:145.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26-07-2022 Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης...
Read More

21

Ιούλ 22

Tο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου ( CPV: 85147000-1) .

  Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός / χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ73/2022 (...
Read More

5

Ιούλ 22

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλωσίμων Οδοντιατρικών Υλικών» (CPV: 33141800-8)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλωσίμων Οδοντιατρικών Υλικών»...
Read More

4

Ιούλ 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More

30

Ιούν 22

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) θερμαντήρων νερού τεχνολογίας tank-in-tank, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More

30

Ιούν 22

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού και ιατρικής αναπνευστικής συσκευής”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...
Read More