Διαγωνισμοί

1

Δεκ 20

Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη λήψη Υπηρεσιών Διακρίβωσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ006/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 14.730,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

25

Νοέ 20

Συλλογή προσφορών: Διαμόρφωση χώρου υποδοχής δειγμάτων για ανίχνευση COVID-19 στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο κτιρίου 4.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  2244 / 25-11-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Το Γενικό Νοσοκομείο...
Read More

23

Νοέ 20

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ΒΤ9/2020 προμήθειας ενός συστήματος χειρουργικών προβολέων και ενός ινοπτικού βρογχοσκοπίου.

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα...
Read More

20

Νοέ 20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.2019-ΣΤΗ-20:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την   προμήθεια  “ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV:...
Read More

20

Νοέ 20

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΤ2/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα...
Read More

19

Νοέ 20

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΧΩΜ007/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πάγιων και λοιπών εγκαταστάσεων

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ007/2020 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 24.999,99 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

3

Νοέ 20

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. 2019-ΣΤΗ-19: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τηνπρομήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό), συνολικού προϋπολογισμού 44.253,06...
Read More

19

Οκτ 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ(Ορθή επανάληψη)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (REF: 100822) με αντικείμενο την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών για...
Read More

1

Οκτ 20

ΑΝΑΝΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την...
Read More