Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9), διάρκειας 1 έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» (CPV:33141126-9), διάρκειας 1 έτους. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ19/2023 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :255283 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 377.653,02 € χωρίς το Φ.Π.Α 13% (Σύνολο με Φ.Π.Α 426.747,91 €) Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση 1 έτους, πλέον προαιρέσεων 20%: 906.367,25 € χωρίς το Φ.Π.Α. 13% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.024.194,99 €).

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 28-12-2023 ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 28-12-2023 ημέρα  Πέμπτη  & ώρα 15:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 07-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 02-02-2025 Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές. Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός είδη, είτε για το σύνολό τους και πάντα για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος. Γλώσσα: Ελληνική. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement.gov.gr  (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190.      Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.