Διαγωνισμοί

14

Ιούν 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 1/2019)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πάγιου εξοπλισμού με κωδικό CPV...
Read More

11

Ιούν 19

Ορθή επανάληψη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα επιστημονικών άρθρων και πληροφοριών.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 51.700,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :64.108,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του...
Read More

7

Ιούν 19

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “προμήθεια ενός ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος”

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-7 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75233 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 333.500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-07-2019 ημέρα Παρασκευή...
Read More

7

Ιούν 19

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο χειρουργικών τραπεζών.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75232 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 233.871,00€ πλέον  Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 05-07-2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα...
Read More

6

Ιούν 19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV: 30236000-2)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.985,24€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV: 30236000-2)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.985,24€...
Read More

4

Ιούν 19

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης : ΒΤ7 / 2019 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 58.870,97  € πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου...
Read More

31

Μάι 19

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα επτά (17) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-3 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 12.800€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

22

Μάι 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση του κτηρίου 11, Ψυχιατρικά Τμήματα

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-2 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 40.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

13

Μάι 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών

 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Φορείων και τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για τις ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»...
Read More

9

Μάι 19

Διενέργεια Επαναληπτικού Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπικού εργαστηρίου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-1 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 23.000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:13-05-2019 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00. Καταληκτική ημερομηνία...
Read More
1 26 27 28 29 30 34