Διενέργεια ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΠΕ007/2020 με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ007/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 56.430,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 04/09/2020 ημέρα Πέμπτη.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 20PROC007266928 1 MB
doc ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 56 KB