ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμούΤετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00:00
Τόπος διενέργειαςΤμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 33185200-2
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
51.990,00-€

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΙΑΚΗΡΥΞΗ 862 KB
pdf ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚ 199 KB
doc ΤΕΥΔ 195 KB