Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. ΓΛ013/2020: προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 44100000-1, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη και 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες).  

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης:  ΓΛ013/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στα επιμελητήρια: 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη.  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.       

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.