ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ003/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, για δύο (2) έτη. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική