Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ004/2020

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91547

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 406.419,35 € πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  01-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 08-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2020 ΑΔΑΜ-compressed 890 KB