Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Λειτουργεί ως Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Απευθύνεται σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΙΕΚ είναι δημόσιο, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργίας καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ (ΦΕΚ 1807/2-7-2014) αρ. αποφ. 5954