ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Η φοίτηση στο ΔΙΕΚ είναι πρωινή και παρέχεται δωρεάν.

  • Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριο) ή το εαρινό (Φεβρουάριο).

  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση. Η αρχική εγγραφή γίνεται με υποβολή αίτησης προς επιλογή του υποψηφίου στο ΔΙΕΚ και οριστικοποίηση, εφ’ όσον επιλεγεί, με σχετική αίτηση.

  • Για το χειμερινό εξάμηνο οι αρχικές εγγραφές πραγματοποιούνται 1-10 Σεπτεμβρίου κάθε εκπαιδευτικού έτους. (Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).

  • Αρχικές εγγραφές, εφ’όσον υπάρχει έγκριση δύναται να πραγματοποιούνται και κατά το εαρινό εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή αρχίζουν από την 15η Ιανουαρίου έως και την παραμονή έναρξης του εαρινού εξαμήνου εκάστου έτους.

  • Οι ανανεώσεις εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου και οι κατατάξεις πραγματοποιούνται στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

  • Οι ανακοινώσεις εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο αρχίζουν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του χειμερινού έως και την παραμονή έναρξης του εαρινού εξαμήνου (15 Φεβρουαρίου).

  • Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου.

  • Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (παράλληλα).

  • Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα πέντε εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ – Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης – και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης.