Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ¨Αντιδραστηρίων Διάφορων με συνοδό εξοπλισμό όπου απαιτείται”

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΡΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ » με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 23-03-2018 έως και 16-04-2018.
Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD-R) εντός κλειστού φακέλου στο τμήμα πρωτοκόλλου του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» στη διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 10, υπόψη κ. Σερβέτα Γεωργίου.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 7 MB