Διαγωνισμοί

15

Οκτ 19

Διενέργεια ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τεσσάρων (4) βάσεων και οκτώ (8) φορείων ασθενών για ασθενοφόρα του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-23 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 36.000€ πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία...
Read More

10

Οκτ 19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΜ 6/2019)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

2

Οκτ 19

Διενέργεια Δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-6 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80345 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-10-2019 ημέρα...
Read More

1

Οκτ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων συρόμενων θυρών για την μονάδα Τεχνητού νεφρού.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 22.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α 24%. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου ...
Read More

27

Σεπ 19

2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ-ΜΕΣΑ-ΣΕ-ΔΟΧΕΙΟ (TANK-IN-TANK) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 10 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» επαναπροκηρύσσει 2ο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...
Read More

23

Σεπ 19

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 56.451,61€ πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης...
Read More

5

Σεπ 19

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4)φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής . Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών:Κατάθεση ...
Read More

4

Σεπ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Υπηρεσίες διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...
Read More

26

Αυγ 19

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση της πλάκας οροφής στην αναμονή του κτιρίου 9

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-22 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 17.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 24% Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα...
Read More

6

Αυγ 19

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ-ΜΕΣΑ-ΣΕ-ΔΟΧΕΙΟ (TANK-IN-TANK) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 10 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 04/2019)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τεχνολογίας δοχείο-μέσα-σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του...
Read More
1 17 18 19 20 21 26