ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ .  9721/  27-5-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρων της Πανεπιστημιακής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου».

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (29.920,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Τετάρτη 15Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  15 Ιουνίου  2022 και ώρα 12:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας 2313307901 και κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                         ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Το κείμενο της διακήρυξης συνοδεία σχεδίων (κατόψεις του χώρου) έχει αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό  ΑΔΑΜ: 22PROC010642850/2022-05-27

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. 336 KB