Ανακοίνωση διενέργειας Β΄ γύρου δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών ακτινολογικών εργαστηρίων CPV:33151400-7».

Το Γ.Ν.Θ ¨Γ Παπανικολάου¨  ανακοινώνει τη διενέργεια του Β΄ γύρου   δημόσιας διαβούλευσης των  τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με «Αναλώσιμα υλικά ακτινολογικών εργαστηρίων CPV:33151400-7» όπως αυτές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με το το υπ’ αριθμ πρωτ:16578/19-10-2017 έγγραφο της αρμόδιας επιτροπής. Η διενέργεια της διαβούλευσης έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με έναρξη τη Δευτέρα 23-10-2017 (08:00 πμ) και λήξη την Παρασκευή 27-10-2017 (15:00).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ ¨Γ Παπανικολάου¨ http://gpapanikolaou.gr  και ειδικότερα στο πεδίο διαβουλεύσεις της ιστοσελίδας http://gpapanikolaou.gr/diavoulefseis.html.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ.φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr   θα αξιολογείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της  Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι:

  • η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας
  • η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της τις προτάσεις – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση
  • η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ενσωματώσει ή όχι τις προτάσεις – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθούν οι οριστικές τεχνικές προδιαγραφές για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών ακτινολογικών εργαστηρίων CPV:33151400-7».

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

 

 

Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

                                                                 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ