Ανακοίνωση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ Παπανικολάου»  ανακοινώνει τη διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  «Ειδών εξωσωματικής κυκλοφορίας». (CPV: 33186000-7 Μονάδα Εξωσωματικής Κυκλοφορίας).

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .

Αριθμός Διακήρυξης: 2017-46610.   Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 46610.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 529.090,05€ πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Αποκλειστικά και μόνο μέσω της  διαδικτυακής πύλης  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) http://www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης του κειμένου της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 27-10-2017.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31-10-2017 και ώρα 8:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 10-12-2017 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών: Παρασκευή 15-12-2017 και ώρα 10:00:00 πμ.

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο , τα επιμελητήρια και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 25-10-2017.

Τα στοιχεία και η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα  του Νοσοκομείου  http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html  στο πεδίο διαγωνισμοί.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών στον δεύτερο όροφο του  κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου Λεωφόρος  Παπανικολάου, Εξοχή Θεσσαλονίκης, T.K.57010.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313307195.

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας : 2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος. Χ.  Αθανάσιος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 172 KB
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 MB