Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ενιαίο-Κοινό Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2019 ως προς τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο οποίος περιλαμβάνει την προμήθεια «Κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr , Μοναδικός Κωδικός 19DIAB000006350) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (Ημ/νία Λήξης 17/10/2019). Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση