Διενέργεια Δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-6

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80345

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-10-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 16. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2019-ΣΤΗ-6_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_19PROC005657799 0 B
doc 19.ΤΕΥΔ 0 B