Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων συρόμενων θυρών για την μονάδα Τεχνητού νεφρού.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 22.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α 24%.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24-10-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
7z XML TEYD 13 KB
pdf ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 290 KB
pdf ΤΕΥΔ 55 KB
pdf ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 0 B