2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ-ΜΕΣΑ-ΣΕ-ΔΟΧΕΙΟ (TANK-IN-TANK) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 10 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» επαναπροκηρύσσει 2ο Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τεχνολογίας δοχείο-μέσα-σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ 2015 και αριθμό διακήρυξης Νο ΑΜ 5/2019, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 37.200,00-€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και περιλαμβάνει τις ετήσιες ανάγκες.

Αναθέτουσα αρχή «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα προμηθειών
Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής Λεωφόρος Παπανικολάου.

Εξοχή Θεσσαλονίκη. ΤΚ:57010

τηλ: 2313307195  fax: 2310357217

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom@gpapanikolaou.gr
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορών Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00:00
Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 39715000-7 & 45330000-9
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
37.200,00-€
Υπεύθυνος υπάλληλος Μαντούση Άρτεμις

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών,
τηλ. 2313 307190 Αρμόδιος Υπάλληλος: Άρτεμις Μαντούση.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 19PROC005624523 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 535 KB
7z ΤΕΥΔ ΑΜ 5-2019 13 KB
pdf ΤΕΥΔ ΑΜ 5-2019 50 KB