ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΜ 6/2019)

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια είκοσι (20) αεροστρωμάτων με αντλία για την πρόληψη κατακλίσεων για τις ανάγκες των μονάδων εντατικής θεραπείας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο Προγραμματισμό Προμηθειών έτους 2019 και αριθμό διακήρυξης Νο ΑΜ 6/2019, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 74.400,00-€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom@gpapanikolaou.gr
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορών Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00:00
Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κωδικός CPV 39143112-4
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
74.400,00-€
Υπεύθυνος υπάλληλος Μαντούση Άρτεμις