Ανακοίνωση διενέργειας δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Βηματοδοτικών Συσκευών- 33182210-4».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ έτους 2014 και της διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Βηματοδοτικών Συσκευών- 33182210-4» τίθενται σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των  τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι δέκα (10) ημερών με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 (08:00) και λήξη την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 (10:00).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ ¨Γ Παπανικολάου¨ στο πεδίο διαβουλεύσεις  http://gpapanikolaou.gr/diavoulefseis.html.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ.φωτογραφίες κ.λ.π).

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Επισημαίνεται ότι:

  • τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης
  • η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας
  • η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διατηρεί το  δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της τις προτάσεις – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1 MB