ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών με μοναδικό κωδικό 18DIAB00002773 για την προμήθεια ακτινολογικών μηχανημάτων (CPV: 33111000-1), αναρτώνται οι παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων στο κατωτέρω συνημμένο αρχείο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2773