ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Η δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών με κωδικό 18DIAB000002803 για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών εγκαταστάσεων» (CPV: 50000000-5)- έληξε χωρίς να υποβληθούν παρατηρήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 2803