ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ’ ΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών με μοναδικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000002733 για την προμήθεια επιδέσμων (CPV: 33141110-4), αναρτώνται οι παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων στο κατωτέρω συνημμένο αρχείο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ’ ΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2733