Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για δύο (2) έτη [CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από Μεταφορά Αποβλήτων)].

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού», για την κάλυψη των αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» για δύο (2) έτη [CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες Μεταφορών (εκτός από Μεταφορά Αποβλήτων)].

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307190

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΠΕ015/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 84.130,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (104.321,20 € με το Φ.Π.Α. 24% ).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 15-12-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  19-01-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23-01-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 240141)

Χρόνος ισχύος των προσφορών δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών, δηλαδή έως 19-01-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα τμήματα που θα υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: Δύο(2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http:// (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307190.

Αρμόδια υπάλληλος: Ευαγγελία Πούλιου.

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.