Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» (CPV: 33190000-8), διάρκειας 1 έτους. Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευών Πλασματαφαίρεσης, με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» (CPV: 33190000-8), διάρκειας 1 έτους.
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ28ΕΠΑΝ/2023
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :255255
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 85.574,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 24% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 106.111,76 €).
Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση: 171.148,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (212.223,52 € με το Φ.Π.Α.).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 15-12-2023 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 15-12-2023 ημέρα  Παρασκευή & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-01-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως  12-01-2025
Γλώσσα: Ελληνική.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.