Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων μιας χρήσεως και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών (αντιδραστήρια-υγρά αναλυτών αερίων αίματος) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33141000-0, Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά), για τις ανάγκες διαφόρων Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων μιας χρήσεως και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών (αντιδραστήρια-υγρά αναλυτών αερίων αίματος) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33141000-0, Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά), για τις ανάγκες διαφόρων Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 283.018,86 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (350.943,40 € με το Φ.Π.Α. 24%) για δύο έτη.

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΑΘΗ017/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού για δύο (2) έτη: 283.018,86 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (350.943,40 € με το Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 141.509,43 € χωρίς το Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος (175.471,70 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Σύνολο Προϋπολογισμού για δύο (2) έτη με παράταση ενός (1) έτους: 424.528,30 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% (526.415,10 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14-12-2023

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 20-12-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  22-01-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 26-01-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180296)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 22-01-2025.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του προ ΦΠΑ προϋπολογισμού, ποσού 5.660,38 €.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Καστρινάκη Αθηνά

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr