ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/02/2021 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορών σε χωριστές φόρμες οικονομικών και τεχνικών στοιχείων ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 135746 με τον αριθμό 140398.

Ως εκ’ τούτου οι οικονομικοί φορείς καταθέτουν τις τεχνικοοικονομικές τους προσφορές στον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 140398.