Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων αιματολογικών ασθενών .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 01 με τίτλο «Λογισμικό διαχείρισης μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων και βλαστοκυττάρων αιματολογικών ασθενών »,συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ 24%,της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση παρεχόμενων Υπηρεσιών από Δημόσιους Φορείς Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση παρεχόμενων Υπηρεσιών από Δημόσιους Φορείς» και κωδ. ΟΠΣ: 5028324.

CPV: 48814200-9

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/01/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 241.935,48€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 23-09-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια:24-09-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:28-09-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών : 11-11-2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 136194).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 05-05-2022.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 55. ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 54. ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 794 KB
pdf 41. SIMAP DEMO 121 KB
pdf 42. espd-request-v2(9) 55 KB